آینده‌پژوهی نقش‌آفرینی شبکه‌های رادیویی در فضای مجازی
این گزارش با هدف آینده‌پژوهی نقش‌آفرینی شبکه‌های رادیویی در فضای مجازی تدوین شده است.
 
به این منظور، با استفاده از روش دلفی، 15 خبره از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی به‌عنوان خبرگان این حوزه برگزیده شدند و با ایشان در دو مرحله مصاحبه صورت گرفته است.

مصاحبه اول به‌صورت باز و مصاحبه دوم به‌صورت نیمه‌ساخت‌یافته تهیه شده است.

در دور سوم اجرای دلفی 43 پیشران به‌دست آمده از دور دوم به رأی گذاشته شده و تأثیرگذاری این پیشران‌ها از نظر خبرگان بررسی شده است.

اهم یافته‌های این گزارش به‌صورت زیر است:

- تغییر و تبدیل سیاست حوزه صدای جمهوری اسلامی در فضای مجازی از حالت حضور مکمل به حضور موازی

- کم‌توجهی به طراحی آرایش رسانه‌ای متناسب با استراتژی آینده‌نگر

- بهره‌گیری اندک شبکه‌های رادیویی از بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

- کم بودن تعداد مخاطبان شبکه‌ها در مقایسه با تعداد ذکر شده در اسناد بالادستی