گزارش مستند - مسابقه های سیما
در اين گزارش مجموعه های فرمانده كه از شبكه افق پخش شده‌اند و برنامه The Apprentice كه از شبكه NBC  پخش شد به صورت تطبیقی مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته‌اند