تحليل و ارزیابی شبکه آفتاب استان مرکزی
در اين گزارش، عملكرد شبکه استانی مركزي (آفتاب) با معيارهايي چون «پاسداشت سنت‌‌ها و آیين‌های مردم استان»، «توجه به لهجه غالب استان»، «تقویت خرده‌فرهنگ‌های استان»، «توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان‌های مختلف استان مركزي» و «تنوع برنامه‌ها با توجه به مخاطبان» در بازه زماني اسفند ماه سال 1397 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. يافته‌هاي گزارش نشانگر قوت نسبي برنامه‌هاي خانواده‌محور شبكه و عملكرد مناسب در توليد ميان‌برنامه در قالب انیمیشن و موشن‌گرافیک است. با اين حال نقاط ضعفي چون كمبود برنامه‌هاي جذاب و تعدد برنامه‌هاي استوديويي، توجه اندك به جذابيت‌هاي طبيعي و گردشگري استان در برنامه‌ها و ضعف بخش تأمین شبکه به‌ويژه‌ به لحاظ پخش آثار نمايشي با كيفيت در بازه مورد بررسي در اين شبكه به چشم مي‌خورد. همچنين توجه بيشتر به مسائل مربوط به قشر كارگر با توجه به قطب صنعتي بودن استان در اين شبكه ضرورت دارد.