مخاطب پژوهی در برنامه های رادیویی آسیب شناسی شد .
این گزارش با هدف آسیب‌شناسی مخاطب‌پژوهی در رادیو تدوین شده است.
به این منظور با ۱4 تن از خبرگان این حوزه که اعم از اساتید ارتباطات ویژه در حوزه رادیو ، برنامه‌سازان ، مدیران و پژوهشگران رادیو بوده‌اند تا سرحد اشباع نظری مصاحبه صورت گرفته است .
 این افراد از طریق نمونه‌گیری هدفمند و همچنین نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب ، نظرات آن‌ها احصاء و تحلیل و ارزیابی شده است.

اهم یافته‌های این گزارش به شرح ذیل بوده است :

- کاهش کیفیت فرآیند مخاطب‌شناسی
- عدم جامعیت استفاده از تعاملات برنامه‌ای و دانش ضمنی برنامه‌سازان برای مخاطب‌شناسی
- ضعف در ایجاد سیر مخاطب شناسی
- تبیین نشدن جایگاه مخاطب شناسی که نشأت گرفته از فرهنگ سازمانی نامطلوب است
- سازمان‌دهی نامناسب در ایجاد بستری بر ای شناخت مخاطب در رادیو