بررسی برنامه فرمول یک
در اين گزارش عملكرد برنامه فرمول يك كه در قالب تركيبي و گفتگومحور در گروه اجتماعي شبكه يك سيما توليد شده در بازه زماني سال 1397 مورد ارزيابي قرار گرفته است. یافته های حاصل از این گزارش نشانگر ضعف‌هايي چون «وابستگي شديد و اتكاي بيش از حد برنامه به فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي در دعوت از مهمانان و بعضاً ايجاد حواشي در اين خصوص به دليل ضعف پژوهش در برنامه»، «فاصله داشتن تهيه‌كننده-مجري برنامه از وضعيت مطلوب اجرا» و همچنين «عملكرد ضعيف در توليد ميان برنامه و آيتم‌هاي جانبي» و «فقدان ايده محوري و نبود خلاقیت و ابتکار و نوعي بلاتكليفي در روند كلي برنامه» است.
با اين حال برنامه حائز برخي نكات مثبت شامل «عملكرد مطلوب فني-هنري» و «توجه برنامه به برخي مسائل فرهنگي - اجتماعي روز و تلاش برنامه براي فعاليت در امور خير و كمك به نيازمندان و اقشار آسيب‌پذير» است.
در مجموع هدفمندي بيشتر برنامه، رفع نواقص در دعوت از مهمانان و حذف حامي مالي داراي اشكال در آن ضرورت دارد.