گزارش پخش مستند کاخ احمد شاهی
گزارش موردی مربوط به پخش گزارشی دربارۀ کاخ احمدشاهی از شبکۀ خبر به یک گزارش نه دقیقه ای می پردازد که در مورخ 15/9/1307 از شبکۀ خبر پخش و روز بعد نیز تکرار شده است.
برنامه با معرفی «باغ نیاوران» شروع می شود و در ادامه به بخشی از آن یعنی «کاخ احمدشاهی» می پردازد.
نتیجۀ ارزیابی در رابطه با این گزارش به این شرح است: چنانچه تنها به لحاظ فنی و حرفه ای به این برنامه نگاه کنیم، می توانیم بگوییم که کاری قابل قبول است و مخاطبان رسانه را به خوبی با «کاخ احمدشاهی» آشنا می کند ولی در مواردی حساسیت ها و بایدهای و نبایدها غفلت شده و سازوکارهای پیام رسانی در آن، به خوبی دروازه بانی و مدیریت نشده است.