عملکرد معاونت سیاسی رسانه ملی در روز مجلس
-10 آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس با تصویب مجلس شورای اسلامی «روز مجلس» نامگذاری شد. از آنجا که یکی از وظایف رسانه ملی تعامل سازنده با قوا و پرداختن متناسب به قوای سه گانه با حفظ استقلال سازمان است  لذا با توجه به این مسئله، این گزارش به  ارزیابی عملکرد بخش¬های خبری، برنامه¬های سیاسی و گفتگو محور معاونت سیاسی رسانه ملی نسبت به موضوع «روز مجلس» پرداخته¬است.
- بخش های خبری تنها به انعکاس نشست خبری رئیس مجلس و گفتگوی تلویزیونی ایشان با مردم، جلسات علنی مجلس و همچنین جلسات کمیسیون ها که در برخی موارد نیز با حضور وزراء و مسئولین دولت برگزار می شد پرداختند. این نوع پوشش خبری اگرچه از لحاظ کمی و کیفی مناسب ارزیابی می شود اما سیر عادی فعالیت مجلس و نمایندگان را در برداشت و در خصوص پرداختن به موضوع «روز مجلس» تمایزی با سایر اوقات وجود نداشت.
- در میان حجم زیاد برنامه های گفتگو محور در بازه  زمانی ارزیابی این گزارش، تنها یک برنامه با عنوان «نگاهی به عملکرد مجلس دهم» موضوع خود را به «روز مجلس» اختصاص داد که این برنامه نیز به دلیل ضعف در طرح سئوالات در رسیدن به هدف خود یعنی بررسی عملکرد مجلس دهم موفقیت چندانی نداشت و گفتگو بدون نتیجه مطلوب به پایان رسید.