ارزیابی عملکرد بخش های خبری در زمینه اقتصادی
در این گزارش ، عملکرد شماری از بخش های خبری رسانۀ ملی (بخش خبری ساعت 14 و 21 شبکۀ یک ، بخش خبری ساعت 20 شبکۀ خبر ، و ...) در زمینۀ اقتصادی ، در دورۀ زمانی شش ماه نخست سال جاری ، ارزیابی شده است.
با توجه به ارزیابی انجام شده، صدا و سیما عملکرد دستگاه های مختلف کشور در حوزۀ اقتصاد را به نحو قابل قبولی بازتاب داده است.
بر اساس این گزارش رسانۀ ملی برای پرداخت اثرگذارِ موضوع اقتصاد ، نیازمند یک مدل رسانه ای سنجیده و جامع است.