ارزیابی برنامه های اذانگاهی رادیو
برنامه‌های اذان‌گاهی شبکه‌های رادیویی بر اساس 14 محور مستخرج از نتایج نشست هم‌انديشي با موضوع برنامه‌هاي اذان‌گاهي (سال 1389) به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی ارزیابی شده‌اند.