ارزیابی عملکرد معاونت خبر در پرداختن به حوادث بهمن و اسفند 96

در گزارش ارزیابی عملکرد معاونت خبر در پرداختن به حوادثِ ماه های بهمن و اسفند 1396، بخش های خبری و گفتگو محور معاونت خبر ، حول محور سه حادثۀ روی داده در این محدودۀ زمانی ، ارزیابی شده است.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .