ارزیابی عملکرد شبکه های سیما در نوروز 1397
در اين گزارش عملكرد شبكه‌هاي يك، دو، سه، چهار، پنج، افق، مستند، نسيم، كودك، اميد و شما و همچنين تحليل و ارزيابي ويژه‌برنامه‌هاي تحويل سال شبكه‌هاي يك، دو، سه، چهار، پنج، قرآن، افق، نسيم و شما در قالب گزارش‌هاي جداگانه تحليل شده است.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .