تحلیل گفتاری انتقادی برخی مجریان
در این مطالعه محتوای 86 گفتار انتقادی از مجریان برنامه‌های پرمخاطب سیما (رضا رشیدپور، مهران مدیری، عادل فردوسی‌پور و علی ضیاء) مورد بررسی قرار گرفت که در پنج برنامه اخیرشان - در بهمن‌ماه سال جاری- اظهار داشته‌اند و یا در فضای مجازی مورد استقبال و بازنشر قابل توجهی قرار گرفته است.

این مطالعه بر اساس هفت شاخص «ابزاری بودن»، «احساسی بودن»، «تحقیرآمیز بودن»، «تک‌بعدی بودن»، «حامل احساسات منفی»، «عدم وضوح نشانگاه نقد» و «فاقد همدلی بودن»، گفتار مجریان مذکور را «آگاهی‌بخش» یا «مخرب» ارزیابی کرده است.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .