بررسی محتوای برنامه‌های سینما محور شبکه‌های رادیویی
در این گزارش برنامه‌های سینمامحور شبکه‌های ایران، جوان، تهران، سلامت، صبا، فرهنگ و گفتگو در بازه زمانی مهرماه تا دی ماه 1396 به‌صورت تصادفی انتخاب شده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .