تحلیل گفتمان برنامه‌های گفتگومحور رادیو درباره تهاجم فرهنگی
در این گزارش برنامه‌های گفتگومحور شبکه‌های رادیویی گفتگو، ایران، جوان و فرهنگ در سال 1396 که در ارتباط با تهاجم فرهنگی بوده‌اند ، تحلیل گفتمان شده‌اند و نسبت گفتمان این برنامه‌ها با گفتمان مقام معظم رهبری در زمینه تهاجم فرهنگی تعیین شده است.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .