ارزیابی عملکرد رادیو در حوزه جنگ نرم
در این گزارش آن دسته از برنامه‌های شبکه‌های رادیویی ایران، تهران، جوان، معارف، گفتگو و فرهنگ که موضوع اصلی آن‌ها در حوزه مصادیق جنگ نرم قرار می‌گیرد در بازه زمانی ابتدای تیر تا پایان آذر 1396 (شش ماه) انتخاب شده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

 محورهای بررسی برنامه‌ها در این گزارش عبارت از نوع ارتباط مسائل مطرح‌شده با موضوع، انتخاب منبع محتوا، رویکرد مباحث ارائه‌شده، آگاه‌سازی مخاطبان و مخاطبان هدف، ابزار دشمن برای نفوذ و مقابله با نفوذ دشمن و رویکردهای مقابله هستند.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .