بررسی عملکرد رادیو در پیشبرد اهداف توسعه روستایی
در این گزارش برنامه‌های مرتبط با موضوع پیشبرد اهداف روستایی که از ابتدای مهر تا انتهای آذر 1396 (سه‌ماهه سوم سال 1396) از شبکه‌های گفتگو، فرهنگ، اقتصاد و سلامت پخش شده استخراج و بر اساس عملکرد آن‌ها در زمینه فرهنگ روستایی، اقتصاد خانوار روستایی، تولیدات کشاورزی، عمران روستایی، خدمات بهداشتی روستایی، خدمات زیربنایی تولیدات روستایی، صنایع روستایی و خدمات تعاون روستایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .