سبک زندگی اسلامی، ایرانی در رادیو بررسی شد .
در این گزارش برنامه‌های شاخص چهار شبکه رادیویی ایران، تهران، جوان و فرهنگ در پاییز 1396 بر اساس شاخص‌های سبک زندگی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند .

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .