بررسی برنامه‌های مشارکتی کمک‌آموزشی رادیو
در این گزارش برنامه‌های کمک‌آموزشی کنکوری شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و فرهنگ از منظر قانونی (آیین‌نامه پذیرش، تولید و پخش برنامه‌های مشارکتی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی) و همچنین دوگانه علم‌محوری و کنکورمحوری، دوگانه آموزش محوری و تبلیغ محوری و نیز اعتبار منابع مورد استفاده تحلیل و بررسی شده‌اند .

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .