بررسی تطبیقی موضوع برنامه های رادیو فرهنگ با اولویت های فرهنگی
موضوع برنامه‌های تولیدی شبکه رادیویی فرهنگ بر اساس روش تحلیل محتوای کمی با توجه به اولویت‌های فرهنگی کشور بررسی شده است.

اولویت‌های فرهنگی مد نظر در این گزارش مربوط به اسناد بالادستی کشور شامل اولویت‌های فرهنگی طرح شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های کلی برنامه‌های شش‌گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی هستند.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .