عملکرد معاونت سیمای رسانه ملی در حوزه حجاب و عفاف مورد ارزیابی قرار گرفت .
تحلیل عملکرد معاونت سیما در حوزه حجاب و عفاف
گزارش بررسی و ارزیابی عملکرد شبکه های تلویزیونی در حوزه حجاب و عفاف توسط کارشناسان شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما تهیه و تولید گردید .

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .