دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶   ۲۱:۰۹
ارتباط با اعضای شورا
رسانه از دیدگاه
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خامنه اي
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خميني (ره)
معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

جلسه 440 شورای نظارت با حضور آقای قدیمی معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما برگزار شد .
جلسه شورای نظارت با حضور معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت رسانه...

جلسه شورای نظارت با حضور معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت رسانه...

جلسه 438 شورای نظارت با حضور دکتر رضی معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما برگزار شد .
جلسه 437 شورای نظارت با حضور رئیس و معاونین رسانه ملی

جلسه 437 شورای نظارت با حضور رئیس و معاونین رسانه ملی

جلسه 437 شورای نظارت با حضور دکتر علی عسگری رئیس رسانه ملی و معاونین سیاسی و سیما برگزار شد .
گزارش بررسی عملکرد رادیو در پرداختن به آسیب های اجتماعی تهیه و تولید شد .
گزارش بررسی عملکرد شبکه های سیما در بازنمایی نقش و جایگاه زنان در تبلیغات بازرگانی تهیه و تولید شد .
بخش خبر 18:30 شبکه پنجم سیما بررسی شد .
ویژگی های قهرمان در برنامه های کودک در شورای نظارت بررسی شد .
رسانه
ديدگاه های مردمی